Jesteś tutaj

OC Pośrednika kredytowego

OC Pośrednika kredytowego

Oferta Ubezpieczenia

21 Firm !

Ubezpiecz swój biznes

Wycena GRATIS

  1. Pośrednik kredytu hipotecznego ma obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem swojej działalności, w okresie ubezpieczenia, w związku z prowadzoną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie OC obejmuje również szkody wyrządzone przez agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego.
  2. Obowiązek ubezpieczenia OC zaczyna się nie później niż dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 460.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 750.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.
Z zakresu ubezpieczenia zostały wyłączone szkody:
  • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez ubezpieczonego lub agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony lub agent danego pośrednika kredytu hipotecznego pozostaje we wspólnym pożyciu,
  • wyrządzone przez ubezpieczonego lub agenta danego pośrednika kredytu hipotecznego po wykreśleniu z rejestru pośredników kredytowych, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego przed wykreśleniem z rejestru,
  • polegające na zapłacie kar umownych,
  • powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1403), które weszło w życie z dniem 22 lipca 2017 r.

Rodzaj ubezpieczenia: 

Opinie naszych klientów