Jesteś tutaj

PZU Auto OC

PZU Auto OC

PZU Auto OC

 

Jesteś właścicielem pojazdu mechanicznego? Niezależnie od stopnia jego używania, Twoim obowiązkiem jest wykupienie ubezpieczenia OC. W innej sytuacji, wypadek lub kolizja mogą skutkować wysokimi kosztami naprawy.

 

Dla kogo?

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla właścicieli pojazdów. Jego warunki, zakres obowiązków i ograniczenia można znaleźć w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Kiedy i jak możemy pomóc?

Jeśli jesteś sprawcą wypadku, przez co musisz naprawić wyrządzone szkody lub za nie zapłacić. Jeśli jesteś ubezpieczony pakietem PZU Auto OC, to my wypłacimy odszkodowanie osobom poszkodowanym.

Ponosimy odpowiedzialność za szkody, które powstały podczas i w związku z:

 • ruchem pojazdu,
 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu,
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Pokrywamy finansowo szkody, których wartość nie przekracza:

 • 5 210 000 euro dla szkód na osobie (jeśli np. w wypadku ktoś umrze lub zostanie ranny),
 • 1 050 000 euro dla szkód w mieniu (np. za uszkodzenie samochodu, barierki przy drodze lub płotu prywatnej posesji).

Ubezpieczenie pokrywa szkody, które są skutkiem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Zajmujemy się naprawą pojazdu, leczenia, renty lub odszkodowania za śmierć osób.

OC jest aktywne na terenie Polski, pozostałych państw Unii Europejskiej, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

 

Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

 • PAO UTO – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które właściciel lub użytkownik pojazdu ubezpieczonego w PZU Auto OC spowoduj w czasie jazdy urządzeniem transportu osobistego UTO, np. rowerem, wózkiem inwalidzkim lub hulajnogą,
 • PZU Pomoc w Drodze Komfort – łącznie z OC oferujemy podstawowe usługi assistance, czyli PZU Pomoc w Drodze w wariancie Komfort,
 • Zielona Karta – przed wyjazdem do niektórych krajów należy posiadać międzynarodowy certyfikat OC – tzw. Zieloną Kartę,
 • Bezpośrednia likwidacja szkody (BLS) – jeśli Twój pojazd zostanie uszkodzony w kolizji, możesz wystąpić o odszkodowanie do nas. Zajmiemy się formalnościami z innymi ubezpieczycielami i wypłacimy Ci pieniądze,
 • Wykluczenie szkody z OC – dzięki tej opcji, pierwsza szkoda z umowy OC nie wpłynie na składkę przy zawieraniu następnej umowy OC w PZU.

 

Dlaczego warto?

 • gwarantujemy bezpośrednią likwidację szkody,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla rowerzystów, użytkowników hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego,
 • Zielona Karta – w cenie PZU Auto OC,
 • pomoc w drodze Komfort, a w nim także konsultacja lekarska dla kierowcy w razie wypadku.

 

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

Nie odpowiadamy za szkody:

 • w mieniu, które kierowca wyrządził jego właścicielowi,
 • w pojeździe, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest posiadacz pojazdu, którym została wyrządzona szkoda – chyba, że pojazdy te są przedmiotem umowy leasingu z tym samym finansującym, zostały przewłaszczone na tego samego wierzyciela lub są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela,
 • w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu – chyba, że odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż przewożący te przedmioty,
 • które polegają na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • które polegają na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Pełną informację o zakresie odpowiedzialności PZU Auto OC znajdziesz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Towarzystwo ubezpieczeniowe: 
Rodzaj ubezpieczenia: